Økonomiplan.

God økonomistyring er et kontinuerlig arbeid som skal sikre at tillitsvalgte og styret har et godt grunnlag for å optimalisere tilbudet til våre spillere og medlemmer. FUVO skal ha løpende og langsiktig kontroll på både inntekter og kostnader for å sikre sunn økonomi over tid, og skal til enhver tid ha en ”buffer” for å kunne møte en uforutsett utvikling.

A)    Planlegging av aktiviteter og budsjett:

På bakgrunn av erfaring og evalueringen av forrige sesong skal neste år planlegges i det økonomiske årshjulet. Planlagte inntekt- og kostnadsdrivende aktiviteter skal gjenspeiles i budsjettet. Budsjettet godkjennes på styremøte i januar hvert år, og forelegges deretter Årsmøtet for godkjennelse.

Inntektene kan i hovedsak deles i treningsavgifter, cup- og arrangementsinntekter, dugnader, offentlige tilskudd, og sponsorinntekter. Alle planlagte inntekter skal være realistiske. 

Alle kostnader skal budsjetteres og følges tett opp gjennom året, ved kvartalsvis resultat- og likviditetsrapportering, da det ikke er spillerom for store avvik.

Aktivitetskostnadene er som regel knyttet opp imot aktiviteter og derigjennom treningsavgifter. God kontroll og vedlikehold av utstyr og anlegg er avgjørende for å holde kostnadene nede.

Administrasjonskostnadene skal ikke variere mye fra år til år og holdes på et minimalt nivå.

Budsjettet bør også periodiseres for å sikre at klubben er likvid og i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter. 

B)    Gjennomføring og oppfølgning

Når budsjettet er godkjent av Årsmøtet, kan tillitsvalgte og styret iverksette de godkjente planene og sikre at klubbens drift blir ivaretatt. Regnskap og budsjett skal være verktøy for å hjelpe klubbens styre å ha kontroll på at det som er planlagt også gir klubben den inntekt eller kostnad som er forventet.

Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter jevnlig. Regnskapet skal kommenteres mot budsjett av styrets økonomiansvarlig, og eventuelle avvik skal forklares.

C)    Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Både underveis og etter driftsåret skal klubbens styre evaluere klubbens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer ved behov. 

D)   Regnskapsavleggelse og revisjon

Regnskap og budsjett føres etter klubbens kontoplan, med konti og rutiner vedtatt av styret i FUVO. Regnskapet for foregående år skal foreligge i februar hvert år, og i endelig form to uker før Årsmøtet. Regnskapet revideres av revisor (valgt på forrige årsmøte), og vedtas endelig på Årsmøtet.

E)   Økonomiske fullmakter

Ingen tillitsvalgte eller medlemmer av styret har anledning til å forplikte klubben økonomisk med mindre det gjelder aktiviteter som er vedtatt i budsjettet, eller i et beslutningsdyktig styremøte. Det samme gjelder dersom styret vedtar begrensinger som følge av negative avvik.

Det er ikke tillatt med private lagskasser. 

Klubbens driftskonti disponeres av økonomiansvarlig og leder i styret, mens fondskonto disponeres av leder av fondsstyret. Regnskapsfører har innsyn i alle konti.