Sportsplan.

Formål med sportsplanen til FUVO er å skape et levende verktøy for alle i FUVO IL.

Sportsplanen bygger på Norges fotballforbunds retningslinjer og FUVO sine mål, visjoner og verdier. Alle i FUVO skal etterleve sportsplanen, og ingen kan eller skal sette seg over sportsplanen.

Formål med sportsplanen til FUVO er å skape et levende verktøy for alle i FUVO IL.

Sportsplanen bygger på Norges fotballforbunds retningslinjer og FUVO sine mål, visjoner og verdier. Alle i FUVO skal etterleve sportsplanen, og ingen kan eller skal sette seg over sportsplanen.

Sportsplanen skal være et levende dokument, som skal evalueres årlig og tilpasses etter gjeldende forutsetninger.

FUVO sitt verdigrunnlag beskriver de etiske normer og refleksjoner klubben arbeider etter og ønsker å bli forbundet med.

Verdigrunnlaget skal fremme trivsel og Fair Play (god sportsånd). Fair Play handler i korthet om hvordan vi oppfører oss mot andre både på og utenfor banen.

Se NFFs side for Fair play

Respekt – vi skal vise respekt for hverandre, vår egen klubb, vårt eget miljø, andre klubber, motspillere, ledere, trenere og foreldre.

Stolthet – vi er alle FUVO, og vi er stolte av hvem vi er og hva vi står for.

Glede – fotball er ikke alvor, det er gøy. La det vises på banen, sidelinja, tribunen og i nærmiljøet vårt.

Engasjement – vi er alle avhengige av hverandre for å drive klubben videre. Bry deg, engasjer deg i klubbens arbeide.

FUVO sin visjon er:

TOPP – BREDDE – MILJØ

Sentralt forståelse av visjonen står fotballglede, muligheter og utfordringer for alle:

 • Med TOPP mener vi at de spillerne som ønsker å bli gode skal gis muligheter for dette i FUVO. Foruten å ha gode seniorlag, skal klubben med kompetente trenere legge til rette for at ivrige og lovende spillere gis den individuelle oppfølging og utfordringer de trenger.
 • Med BREDDE mener vi at klubben skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud til alle, uansett den enkeltes forutsetninger og ambisjoner. Motiverende trenere som evner å legge til rette for involvering og utvikling på ulike nivå skal sikre at vi klarer å beholde flest mulig – lengst mulig. Bredden er også viktig for toppen, det er fra bredden at den kommende toppen blir rekruttert.
 • Med MILJØ mener vi at alle i FUVO skal føle glede, samhold og trygghet ved å spille fotball i klubben. Miljø er sentral for utvikling av trivsel, tilhørighet og fotballkultur. FUVO skal bidra til inkludering og integrering under begrepet Fotball for alle. Bevisste trenere/ledere, god kommunikasjon og attraktive anlegg er avgjørende for at klubbens miljømessige målsettinger kan innfris.

Utøvelse av idrett er viktig for den enkelte og samfunnet, om det er fotball, boksing eller annen idrett. Derfor ønsker FUVO så mange som mulig, lengst mulig!

Verdisett

Barnefotballen (6-12 år) i FUVO IL skal basere sine aktiviteter på fem grunnprinsipper. De fem prinsippene er:

a) Likhetsprinsippet
Alle barn skal ha like muligheter til å utvikle sine ferdigheter på treninger og i kamp, uavhengig av hvilke forutsetninger de måtte ha. Alle skal i størst mulig grad ha lik spilletid både i serie- og cupspill. Alle skal spille i ulike posisjoner på laget (rotering). Dette inkluderer også å stå i mål. Fra 10 års alder kan trenerne la spillere få mer faste plasser på banen.

b) Jevnbyrdighetsprinsippet
Trenerne skal etterstrebe jevnbyrdighet mellom spillere og spillegruppe både på trening og i kamp. Dette innebærer at det i spill i små grupper på trening, skal settes sammen grupper med omtrent like ferdigheter. Dette sikrer best utvikling for alle.

Meldes det på flere lag i en årsklasse, skal det ikke etableres rene 1. eller 2. lag basert på topping. For 12-åringer kan man jf. kretsens bestemmelser, melde på lag etter ferdighetsnivå. Trener skal da sørge for at alle spillere får spille jevnbyrdig i sitt nivå. Trener skal rotere alle spillere innom alle lag, men la spillere få majoriteten av kampene på sitt nivå.

c) Breddeprinsippet
Trygghet, opplevelse av mestring og trivsel i et miljø, skaper motivasjon, noe som er forutsetningen for utvikling. Ved at trenerne behandler barna rettferdig, er forutsigbare i sin væremåte, setter klare grenser, gir mye ros og opptrer konsekvent, oppnås et trygt og godt læringsmiljø. Rettferdighet kan innebære at barn behandles ulikt, rett og slett for at de har ulike forutsetninger og ulike behov for støtte og motivasjon. Både på treninger og i kamp er det viktig å legge til rette for at den enkelte opplever mestring.

d) Utviklingsprinsippet
Den utviklingsorienterte treneren i barnefotball gleder seg mer over enkeltspilleres ferdigheter og prestasjoner enn lagets resultat i kamp. Det skal være tillatt og akseptabelt å gjøre feil. Dette betyr for eksempel at treneren roser spillerne når de forsøker å drible eller spille seg ut av vanskelige situasjoner i forsvar fremfor å sparke ballen høyt og langt vekk! Dette må være et grunnleggende prinsipp for trenerens bruk av ris/ros for å fremme utvikling.

e) Aktiviseringsprinsippet
I treningsøkta bør fokuset være å skape mest mulig aktivitet, gjerne i form av lek og konkurranser. Treningene bør ha fokus på flest mulig touch på ballen. Trener bør kunne kreve konsentrasjon og fokus. For å klare dette må det planlegges med kortere seanser for de yngre lagene sammenlignet med ungdomsfotballen.

Stikkord:

 • Kom raskt i gang
 • Flyt i aktivitetene – unngå unødvendige pauser
 • «Aldri kø!»
 • Pass på at ingen «melder seg ut»
 • Vurder gruppestørrelser og inndelinger
 • Ballen er alltid med

Se for øvrig klubbhåndbok.

Ungomsfotballen (13-19 år) i FUVO baseres på de samme ovennevnte prinsipper.

I tillegg skal klubben aktivt fokusere på:

 • Økt grad av medbestemmelse.
 • Utvikle individuelle spillerferdigheter gjennom et differensiert treningstilbud tilpasset spillernes alder, ferdigheter og ønsker.
 • Spillerne skal oppleve FUVO som en god utviklingsarena for spillere med ferdigheter og vilje til å satse videre samtidig som klubben skal gi et godt tilbud til de som har lavere ambisjoner innen fotballen.
 • Det viktigste er å tilby aktivitet der den enkelte opplever verdien av å delta i et lagspill, både gjennom utvikling av samspillsferdigheter og i det sosiale fellesskapet på eget lag.

Hovedmål:

 • FUVO sitt hovedmål er å ha et A-lag som skal etablere seg i Norsk Tipping Ligaen, et B-lag i 4./5. divisjon som rekruttlag og kamptilbud for yngre spillere, samt et C-lag i lavere divisjon, som i tillegg til det sportslige skal være basert på sosialt og godt miljø. I tillegg ønsker FUVO å utvikle og rekruttere spillere fra egne aldersbestemte lag opp til våre A lag på herre og damesiden.

FUVO bør ha som mål å stille lag i alle klasser fra 6 år og opp til G19 på guttesiden, samt etablere flere jentelag sesongen 2018.

Prinsipper for en god treningsøkt:

 • Høy aktivitet
 • ”Rød tråd” i treningen
 • Fokus på de viktige elementene i valgt tema for økta
 • Balanse mellom gjenkjenning og variasjon
 • Jevnbyrdighet / Differensiering
 • Ha det gøy

Fokus områder for treneren:

 • Flest mulige touch i økta!
 • ”Se flest mulig”
 • Hold deg til tema
 • Vær aktiv og coach
 • Hold tempoet oppe
 • Gi spesifikk feed back
 • Spørrende tilnærming
 • Godt humør
 • Aldri kø!

Begrepsavklaringer:

Flytsone – Forstås som å gi utfordringer tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå og ambisjoner, så det stimulerer til effektiv trening og ytterligere utvikling.

Å holde alle i flytsonen er nøkkelen til god og effektiv ferdighetsutvikling.

(TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING

FUVO skal gjennom gode treningsøkter der flytsonen står i sentrum sette spilleren i fokus ved å fokusere på flytsonen. For å klare dette må det enkelte lag ta i bruk virkemidler som differensiering og eventuelt hospitering.

Differensiering

Forstås som at klubben ønsker å tilpasse aktivitetstilbudet slik at det passer den enkelte utøver best mulig ut fra forutsetninger, ambisjoner, ønsker og behov. Det betyr at klubben, så langt råd er, ønsker å gi mangeartet og mangfoldig fotballtilbud. Differensiering krever ansvarsfulle og kompetente trenere.

Hospitering

Er en modell der klubben gir enkeltspillere muligheten til å spille/trene på ett høyere alderstrinn eller at jenter kan spille /trene med guttelag. Dette er en del av spillerutviklingen i klubben, hvor spillere med gode ferdigheter, holdninger og treningsvilje, får muligheten til å tilegne seg et nytt nivå. I barnefotballen skal det lages avtale mellom trenere, foreldre og spilleren i de tilfellene hvor hospitering brukes.

Hospiteringsregler for klubben utdypes nærmere i pkt 15.

Spillets idè:

For å vite hvordan vi skal få til mestring i fotball, må vi vite litt om hva som er fotballspillets egenart. Hva er det mest grunnleggende kjennetegnet ved fotball? Hva er selve idéen med spillet? Det er jo dette vi må trene på, og som vi etter hvert håper å mestre bedre og bedre. Enkelt sagt kan vi si at det laget som har ballen er i angrep, og målet for det angripende lag er å lage mål. Laget som ikke har ballen er i forsvar og skal hindre mål mot.

For å kunne gå i angrep må vi ha ballen i laget. Men ballen får vi ikke tak i uten videre. Den må spillerne få tak i (erobre) fra motstanderlaget under spillets gang. Avhengig av situasjonen vil hovedoppgaven til forsvarslaget derfor noen ganger være å vinne ballen. Forsvarslaget kan derfor sies å ha to hovedoppgaver: 1) hindre scoring imot og 2) vinne ballen.

Laget som har ballen, er i prinsippet i angrep, og overordnet for angrepslaget er å score mål. Laget uten ball er i forsvar, og den viktigste oppgaven er å hindre scoring imot. Dette er spillets grunnleggende idé.

Spillestil

Ved å benytte noen enkle grunnprinsipper vil det bli enklere for FUVO å holde en rød tråd i det man driver med. Spesielt for nye foreldretrenere vil slike prinsipper være til hjelp. Ofte kan vi se at det jubles for målvakter som dundrer ballen over hele banen. I FUVO tror vi ikke på denne måten å spille fotball på. I FUVO skal vi legge vekt på ballbesittelse med offensive løp foran ballfører.


Under 10 år
:

 • Oppfordre til spill bakfra. Det vil si at keeper igangsetter kort, langs bakken, og medspillerne må skaffe seg rom for å kunne motta ball.
 • Unngå oppfordringer til lange klareringer og lange utspill fra målvakt.
 • Tillat forsøk på driblinger og pasninger de fleste steder på banen.
 • Ros gode forsøk, uavhengig av resultat
 • Fokuser på det spillemessige

10-12 år:

 • Oppfordre til spill bakfra. Det vil si at keeper igangsetter kort, langs bakken, og medspillerne må skaffe seg rom for å kunne motta ball.
 • Unngå oppfordringer til lange klareringer og lange utspill fra målvakt, men tillat variasjon for å unngå å bli forutsigbare.
 • Tillat forsøk på driblinger og pasninger de fleste steder på banen, men unngå pasninger på tvers i farlige soner.
 • Legg vekt på at en god pasning er en like god prestasjon som en god dribling.
 • Ros gode forsøk uavhengig av resultat.

13 år og eldre:

 • Oppfordre til spill bakfra. Det vil si at keeper igangsetter kort, langs bakken, og medspillerne må skaffe seg rom for å kunne motta ball.
 • Unngå oppfordringer til lange klareringer og lange utspill fra målvakt, men tillat variasjon for å unngå å bli forutsigbare.
 • Tillat forsøk på driblinger og pasninger de fleste steder på banen, men unngå pasninger på tvers i farlige soner.
 • Fotball er en idrett der fysisk kontakt tillates, tren derfor på riktig og fair bruk av kroppen i flere av spillets faser.
 • Legg vekt på at en god pasning er en like god prestasjon som en god dribling.
 • Bruk hele banens bredde. Dette kan innøves ved bruk av vinklede pasninger, gjerne i rommet bak motstandernes forsvar.

FUVOs strategier:

 • prioritering av trener- og spillerutvikling.
 • legge forholdene til rette for alle, uansett nivå og ambisjon.
 • ha et godt miljø, trivsel og fellesskap.

Egen spiller- og trenerutvikler i klubb.

 • Utviklingsorienterte og utdannede trenere etter NFF skolen.
 • Treningsplaner med fokus på utvikling, mestring og trivsel.
 • Fullverdige støtteapparat på alle lag.
 • Legge til rette for mulighet for ekstra aktivitet (fotballskole, FUVO +).

FUVO tilbyr organisert fotballek/fotballskole fra barna er 3 år gamle.

Dette foregår en gang pr uke i perioden august til april.

Det legges vekt på lek og moro med fotball, med innslag av andre aktiviteter

Typisk for de spillerne i aldersgruppa (6-8 år) er at de er skolebarn fulle av liv. Mange har lopper i blodet, de er ivrige, spørrende og lurer på ting. Det kan være vanskelig å sitte stille, og ofte har de problemer med å holde konsentrasjonen lenge om en oppgave. Dette må en ta hensyn til som trener for denne aldersgruppa ved å legge vekt på variert fotballaktivitet som stimulerer «ballfølelse» på ulike måter.

Grovkoordinasjonen – evnen til å bevege seg på ulike måter og i varierende tempo – kan særlig utvikles tidlig i barnefotballen. Mye ballkontakt og stor involvering i spill for hver enkelt er det viktigste. Fotball skal være gøy, og alle skal være involvert. Spillerne i denne alderen er spesielt følsomme for kritikk. Det er viktig å stimulere mestring og selvfølelse ved å gi mye positiv tilbakemelding. De unges naturlige nysgjerrighet bør stimuleres og utnyttes av treneren. Vi ønsker oss kreative fotballspillere og da er det viktig at spillerne får lov til å feile.

Når barna er mellom 9-12 år er forstår de bedre spillsituasjoner. I tillegg utvikles evnen til å finkoordinere bevegelsene. Barnas evne til å kontrollere og styre ballen kan lettere påvirkes, og de er mer mottakelig for spesifikk ferdighetstrening. 9-12 åringer er også mer modne enn 6-8 åringer intellektuelt. De forstår lettere hvordan de kan plassere seg og bevege seg mer hensiktsmessig i forhold til spillet. For å stimulere fotballforståelsen bør de trene og spille kamper i forskjellige posisjoner på banen. Alderen 9-12 år er også gunstig for påvirkning av holdninger.

Trening minst 1 gang pr uke.

Være med i 6-årsserien (for 6 åringene) eller vanlig seriespill (for 7-8 åringene).

Lagene i alder 6-8 år kan/bør være med på 2 cuper i løpet av en sesong. 1 cup på vår og en på høst. Cuper betales av klubben. Alle lag i FUVO mellom 6-12 år skal delta i Nesmesterskapet hvert år.

Utviklingstrekk:

 • Fulle av liv
 • Ulik konsentrasjonsevne
 • Spørrende
 • Begrenset «horisont» («Jeg og ballen»)
 • Store forskjeller i modning

Dette fordrer:

 • Faste rutiner
 • Unngå kø
 • Gjenkjenning viktigere enn variasjon
 • Ikke for lange sekvenser
 • Vis, ikke snakk
 • Læring gjennom aktivitet
 • Lær spillets idé og regler gjennom smålagsspill

Treningen skal inneholde basisferdigheter innenfor tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter, og bør være lek- og lystbetont.

Tekniske:

 • Føre ballen inn/utside
 • Drible
 • Vende med inn/utside
 • Pasning med inn/utside
 • Mottak med inn/utside
 • Skudd på mål
 • Gjenvinne ball

Taktiske:

 • Lære hva pasningsspill er og betydning av dette
 • Viktigheten av ballkontroll, presisjon i pasning og mottak
 • At ikke alle løper etter samme mann/ball
 • Forflytte hele laget

Fysiske:

 • Koordinasjon
 • Balanse
 • Rytme

Spillsekvenser:

 • Spill mye tilpasset smålagspill!

Sosiale:

 • Foreldremøter
 • Avslutning etter sesongen
 • Utdeling av foreldrevett regler
 • Kartlegge foreldre ressurser

Overordnet målsetting for deltagelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi ett godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

Ved valg av turneringer bør planlegges i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie)-planer. Spillere, foreldre/foresatte, ledere og trenere bør involveres i prosessen med valg av turnering.

Trening minst 2 ganger pr. uke

Være med i vanlig seriespill

Lagene i alder 9-10 år kan/bør være med på 2-3 cuper i løpet av en sesong. 1 cup på vår og en på høst. Cuper betales av klubben. Alle lag i FUVO mellom 6-12 år skal delta i Nesmesterskapet hvert år.

Overordnet målsetting for deltagelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi ett godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Ved valg av turneringer bør planlegges i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie-)planer. Spillere, foreldre/foresatte, ledere og trenere bør involveres i prosessen med valg av turnering.

Utviklingstrekk:

 • Stor aktivitetstrang
 • Selvsentrert
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Stort vitebegjær
 • Følsom for kritikk

Konsekvens:

 • Stor aktivitet – ikke kø – små grupper
 • ”Læring” gjennom aktiviteten
 • Lær reglene gjennom smålagsspill
 • Ikke for lange sekvenser
 • Vis – ikke snakk, aktiv bruk av ”mesterlæring”
 • Omsorg til alle – ros mye

I denne aldersgruppen er spillerne i en relativt rolig vekstperiode. Denne alderen blir ofte nevnt som «motorisk gullalder». Denne perioden starter i 9-års alderen og strekker seg frem til puberteten. Dette gjør at de er ekstra mottakelige for teknisk trening samt hurtighet. Treningene skal derfor fortsatt ha sterk fokus på basisferdigheter innenfor tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter. Med en naturlig videreutvikling.

Tekniske:

 • Føre ballen inn/utside begge bein
 • Drible med begge bein
 • Vende med inn/utside begge bein og såle
 • Pasning med inn/utside begge bein – korte og lengre pasninger
 • Mottak med inn/utside begge bein, lår og bryst
 • Nikke ballen
 • Skudd på mål – med ball i ro og på ball i bevegelse
 • Gjenvinne ball

Taktiske:

 • Bruk av banen
 • Bevegelse – hjelpe ballfører når vi har ballen, press på ballfører når vi ikke har ballen
 • Forståelse av markering
 • Igangsetting (avspark, frispark, innkast og fra keeper)

Fysiske:

 • Koordinasjon
 • Balanse
 • Rytme

Spillsekvenser:

 • Spill mye tilpasset smålagspill!

Sosiale:

 • Tiltak for at gruppa skal bli kjent med hverandre er viktig
 • Foreldremøter
 • Avslutning etter sesongen

Som nevnt under aldersgruppen 9-10 år så er spillerne fremdeles i ”motorisk gull alder” Det skal derfor bygges videre på det fundament som er skapt tidligere, med vektlegging på basisferdigheter, pasning, mottak, bevegelse og taktiske øvelser i kamprelatert utforming, for dermed å vise spillerne formålet med treningen.

I bestrebelsen etter å skape ‘komplette’ spillere er det viktig, at treneren fortsatt unngår å låse spillerne til faste plasser.12-åringen skal ha en god forståelse for rollene på laget, og etablere fysiske ressurser for overgang til 9’er og videre til 11’er. Dette blant annet for å sikre en glidende overgang.

Trening minimum 2 ganger pr. uke

Vurdering ang. hospitering/mertrening

Være med i vanlig seriespill

Lagene i alder 11-12 år kan/bør være med på 2-3 cuper i løpet av en sesong. 1 cup på vår og en på høst. Cuper betales av klubben. Alle lag i FUVO mellom 6-12 år skal delta i Nesmesterskapet hvert år.

Overordnet målsetting for deltagelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi ett godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

Ved valg av turneringer bør planlegges i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie)-planer. Spillere, foreldre/foresatte, ledere og trenere bør involveres i prosessen med valg av turnering.

Utviklingstrekk:

 • Utvidet ”horisont” (ser mer av sine omgivelser)
 • Større evne til finkoordinerte bevegelser
 • Mer moden intellektuelt
 • Fortsatt leken
 • Kan trekke logiske slutninger
 • Er lærenemme
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Selvkritikk øker, mer sårbare

Konsekvens:

 • ”Læring” gjennom aktiviteten, men klar for verbal veiledning
 • Forstår mer av spillets ídé, ”spille sammen med og mot” vektlegges
 • Noen er moden for involvering og medbestemmelse
 • Progresjon i lærings- momentene, og introduser nye
 • Still enda større krav i trening av delferdigheter
 • Introduser nye delferdigheter gjennom mesterlære, veiledning og instruksjon
 • Still krav til valg og utførelse – forsterk når spillerne lykkes

Teknisk:

 • Alle former for spark, innside, utside, loddrett vrist, halvt liggende vrist, hel og halv volley og chip
 • Alle former for mottak, innside, utside, vrist, bryst, lår og retningsbestemt mottak
 • Alle former for føring, innside, utside, vrist, bryst, lår og retningsbestemt mottak
 • Finter – skuddfinte, kroppsfinte, Cruyff- finta osv. Alle bør mestre en finte godt
 • Heading – Stående, i bevegelse, med opphopp, retningsbestemt. Beregne ballbanen

Taktisk:

 • Bruk av banen, overlap, sideforskyving, vri spillet. Bevegelse uten ball.
 • Bevegelse utløser pasning
 • Dødballer, hjørnespark, frispark, innkast. Offensivt og defensivt
 • Koordinasjonstrening, løpsskolering/bevegelse, hurtighet
 • Psykisk – Ta ansvar, både på og utenfor banen
 • Holdninger – Delta i oppgaver, rydde opp, hjelpe til der trener/leder finner det naturlig

 

Spillsekvenser:

 • Spill mye tilpasset smålagspill!

Sosiale:

 • Foreldremøte
 • Sosiale arrangement
 • Avslutning etter sesongen

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende både for spillere og trenere. En av de største utfordringene er frafall i denne perioden. Spillerne utvikler seg forskjellig både fysisk og fotballmessig. Resultater blir for mange en viktigere del av spillet, samtidig som andre deltar mer grunnet trivselen og miljøet.

For å ivareta målet om ”flest mulig lengst mulig” samtidig som klubben ønsker å utvikle enkeltspillere til eget seniorlag ønsker FUVO et trivsels- og utviklingsfokus for spillerne fremfor resultatfokusering for laget.
Alle skal ha betydelig spilletid i kampene de deltar på (gjelder alle lag 13 – 16 år, på juniornivå kan det differensieres mer etter ferdighet.)

Hovedfokuset i FUVO skal fortsatt være å utvikle spillere fremfor å utvikle lag!

Respekt, toleranse og likeverd ovenfor med og motspillere er sentrale verdier. Åpenhet i gruppa kan løse en del utfordringer. Ta gjerne ungdommene med på råd.

Vi oppfordrer alle lag til kveldsmat, treningshelger, grilling og andre tiltak som bygger samhold og miljø.

I denne aldersgruppen bør fremdeles hovedfokus være på teknisk trening, men det arbeides i stigende grad med taktisk trening, hvor spillerne lærer å forstå de lagmessige sammenhenger de inngår i. Det kan være stor forskjell på spillere både mentalt og ikke minst fysisk. Det er treneren sin oppgave og ikke tilsidesette spillere med tekniske fordeler i forhold til spillere med fysiske fordeler.

Organisering

 • Trening:
  Spillergruppa skal trene sammen, uansett antall spillere i årskullet. Det skal legges til rette for differensiering ift ferdighet/modning og interesse under treningene.
 • Kamp:
  Alle spillere som tas ut til kamp –bør ha betydelig spilletid i kampene de deltar på. Dette er en anbefaling som i størst mulig grad skal følges i alle kamper. Ift uttak til kamp kan treningsoppmøte legges til grunn.

  Dersom det er grunnlag for flere lag innen årskullet bør det vurderes å melde på lag i ulike divisjoner for å tilfredsstille jevnbyrdighetsprinsippet samt å sørge for at flest mulig er i flytsonen. Lagene kan da deles inn etter ferdighet, modning og interesse. Prinsippet som da bør/skal benyttes er 80/20 og 20/80. Dette tilrettelegger for at flere får prøvd seg på ulike nivåer, samt at det sikrer at de fleste spiller mest på sitt eget ferdighetsnivå.

  I 9ér kamper (13 års klassen) anbefales det at det tas ut 12 spillere til hver kamp (9 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter for hver lagdel)).

  I 11ér kamper (fra 14 år og oppover) anbefales det at det tas ut 14-15 spillere til hver kamp (11 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter i hver lagdel))

  Er lagets treningsgruppe større enn det anbefalte antallet spillere til kamp – bør det rulleres mellom alle spillerne i laget på hvem som står over og hvem som spiller i hver kamp. Det anbefales også på det sterkeste at man rullerer på hvem starter kampen på banen – og hvem som starter som innbyttere.

 • Trening fra 2 til 4 ganger pr uke
 • Hospitering/mertrening – motiver til dette

Teknisk

Alle former for pasninger, nå med motstand og press
Touch, langpasning
Alle former for mottak, retningsbestemt og nå med motstandere i øvelsene
Føring av ball. Føre ballen med det beinet som er lengst unna motstander for å beskytte ballen
Utvikle favorittfinte, tempo i utførelse
Press i under/overtall på forskjellige steder på banen. Første, andre og tredje forsvarer
Videreutvikle headinger
Rolletrening (se landslagsskolens rollebeskrivelse)
Avslutningstrening

Taktiske

Bruk av banen: Sideforskyve, press, sonespill, sikring, trekant, vri spill, overlap
Dødball, faste avtaler, corner frispark, målspark og innkast
Fysikk: Hurtighet og koordinasjon + skadeforebyggende styrke
Psykisk: Ta ansvar på og utenfor banen, rollefordeling, konsentrasjon på trening og kamp
Holdninger: Respektere andre og oppføre seg ordentlig. Fair play!
Kommunikasjon på banen

Aktivitet

Trening: 2 til 4 ganger pr uke
Treningsleir: langhelg i mars/april
Turnering: 2 til 3 stk hvorav en med overnatting.

Sosialt

Foreldremøte vår og høst
Avslutning etter sesongen
Eventuelt andre sosiale sammenkomster for å bygge miljø og tilhørighet
Kveldsmat etter trening 1-2 ganger pr måned

Intensitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette trinnet. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten av taktiske valg bør understrekes.

Det er klubbens og trenerens oppgave og legge til rette for hospitering/mertrening ut ifra spillerens ambisjoner.

Det skal snakkes om hvordan man forholder seg til søvn og kosthold i forbindelse med kamp og trening, samt bruk av alkohol og tobakk

Organisering

Er det muligheter for flere lag, deles det inn etter kvalitet og ambisjoner

Legg til rette for differensiert treningstilbud og hospiteringer

Teknisk

 • Alle former for pasninger, i høyt tempo, motstander, press og kamplignende øvelser
 • Alle former for mottak, retningsbestemt i høyt tempo med press. Ta ned ballen – ta med ballen
 • Føring av ball i høyt tempo, motstander. Press/kampsituasjoner
 • Videreutvikle finter
 • Første/andre/tredje forsvarer. Takle/lede
 • Videreutvikle headinger. Heading i duell
 • Rolletrening (se landslagsskolens rollebeskrivelse)
 • Avslutningstrening

Taktisk

 • Bruk av banen. Videreutvikle fra 13-14 år
 • Gjenvinning, returløp, temposkifte
 • Videreutvikle faste avtaler på dødballer. Offensivt og defensivt
 • Rolletrening etter posisjoner på laget
 • Fysikk/Koordinasjon og kondisjon (skadeforebyggende)
 • Psykisk: Ta ansvar både på og utenfor banen
 • Kommunikasjon på banen

Andre ting

 • Livsførsel (vaner)
 • Planlegge etter trening og kamp
 • Respekter hverandre, snakke positivt til og om hverandre

Aktivitet

 • Trening: 3-5 ganger pr uke
 • Treningsleir: langhelg i mars/april
 • Turneringer: 2-3 cuper. Hvor en i utlandet kan vurderes

Sosialt

 • Andre sosiale tiltak som (skyting, bowling, paintball osv)
 • Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig
 • Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende
 • Avslutning høst

Her skal vi forbrede spillerne til seniorfotball (A-lag, rekrutt lag eller andre lag). Legge til rette for at spillerne skal få trene på det sportslige nivå de tilhører. Det må legges vekt på hurtighet med og uten ball (individuelt og som lag), tøffhet og detaljtrening.

Ta vare på talenter, både fotballtalenter og ledertalenter

 

Teknisk

 • Hovedfokus på å videreutvikle spillernes pasningsferdigheter
 • Basisferdigheter/ballmestring – øke krav til frekvens og blikk
 • Valg av tempo og teknikk
 • Vendinger/finter
 • Avslutningsteknikker
 • Hurtighet, spenst og koordinasjons trening
 • Kroppsbeherskelse
 • Rolletrening (se landslagsskolens rollebeskrivelse)

Taktisk

 • Forståelse av hvordan man skaper gode betingelser for godt pasningsspill
 • Skape og bruke rom. Bakrom/mellomrom/siderom
 • Skape og utnytte overtall
 • Vurdere kampbilde (klima). Balanse/ubalanse
 • Bevissthet i forhold til presshøyde og pressretning
 • Vurdering av gjenvinning – falle av
 • Kommunikasjon på banen

Andre ting

 • Livsførsel (kosthold, søvn, vaner)
 • Holdninger. Planlegge etter trening og kamp
 • Respekter hverandre, snakke positivt til og om hverandre

Aktivitet

 • Trening 3-5 ganger pr uke
 • Treningsleir: helg i mars/april
 • Turneringer: 2-3 cuper. Hvor 1 i utlandet kan vurderes

Sosialt

 • Andre sosiale tiltak etter ønsker og behov
 • Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig
 • Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende
 • Avslutning høst

Å være trener i FUVO, krever at du følger FUVO sin plan i forhold til utdannelse etter kravene som følger med det å være en kvalitetsklubb. FUVO er helt avhengig av at folk ønsker å stille opp, for at det skal være mulig å drive på en fornuftig måte i klubben.

Kursing av trenere vil være en naturlig del av FUVO sitt arbeid, og det tilbys kurs både internt og av krets/forbund.

FUVO ønsker først og fremst entusiastiske personer som ønsker å bidra på en positiv måte, så ikke la mangel på kurs/utdannelse stoppe deg. Ved å kurse og oppdatere deg som trener, vil du bli en tryggere trener, og du vil skape bedre treningsøkter på feltet.

Det vil bli arrangert trenerforum for trenergruppa med jevne mellomrom gjennom sesongen. Her kan/vil det komme eksterne personer som kan tilføre diverse kompetanse og ideer.

Disse kveldene kan også inneholde praktiske treningsøvelser.

 

FUVO har som følge av å være kvalitetsklubb følgende krav:

Barnefotball (6-12 år)

 • En trener pr lag med minimum barnefotballkvelden
 • En trener pr. årskull med minst et delkurs fra C-lisens

Ungdomsfotball (13-19 år)

 • En trener pr lag med ungdomsfotballkvelden
 • En trener pr lag med C-lisensutdanning

Treneren forventes i sitt daglige virke å arbeide lojalt ut i fra sportsplanen.

Treneren skal inngå et positivt samarbeide med klubbens øvrige trenere og ledere, og derigjennom være med på å skape en klubbånd, som inspirerer nye personer til å delta i klubbarbeidet på alle nivåer.

Treneren skal medvirke til at alle, også andre enn egne spillere, trives ved besøk på klubbens anlegg i forbindelse med kamp eller andre arrangementer.

Vis normal høflighet, respekt og ta hensyn til andre.

Treneren forventes å oppføre seg eksemplarisk ovenfor spillere, ledere, trenere, foreldre og dommere.

Treneren skal sørge for at det materiellet som deles ut, oppbevares/behandles på best mulig måte (baller, kjegler, vester osv)

Treneren skal møte forberedt og i god tid til trening og/eller kamp.

Det forventes at treneren stiller i «FUVO-klær» og ikke dagligdagse klær.

Kampantrekk er klubbens treningsdress!

Treneren forventes å ville ønske å delta på relevant videreutdanning.

Oppgaver som trener i FUVO:

 • Etterfølge klubbens sportslige plan
 • Gjennomføre treninger
 • Gjennomføre og lede kamper
 • Delta på møter/forum som klubben arrangerer
 • Skrive årsrapport som leveres sportssjef innen 1. november

Oppgaver som lagleder:

 • Ordne tid og sted for trening og kamper
 • Sjekke med klubben om hvor og når laget skal trene
 • Ordne tid og sted hvor laget skal spille sine hjemmekamper
 • Sjekke med klubben om hvor og når kampene skal spilles
 • Gi beskjed til spillere om tid og sted for treninger og kamper
 • Gi beskjed til motstander om tid og sted for kamp
 • Påmelding til cuper og turneringer
 • Lage spillerliste og oppdatere denne ved endringer
 • Ordene dommer til hjemmekamper, der dommer ikke er satt opp av kretsen eller dommerkoordinator
 • Sørge for å oppdatere spillerlister i FIKS innen tidsfrist før kamper (gjelder aldersgruppe f.o.m.13 år og oppover)
 • Ha med kamprapport til hjemmekamper i de klassene dette brukes.
 • Utpeke kampvert blant foreldre/foresatte til lagets hjemmekamper.
 • Sørge for at utstyr er klart til trening og kamp. (baller, kjegler, vester, drakter osv)
 • Samle inn drakter etter endt sesong
 • Fordele kioskvakter og øvrige dugnader
 • Rydde og holde orden i garderobe, både etter treninger og ved hjemme- og bortekamper
 • Sjekke at banen er klar til hjemmekamper. (mål, hjørneflagg, oppmerket bane)

En del av lagleders oppgaver kan selvsagt delegeres til spillere og/eller foreldre.

Trenerutvikler:

 • Rapportere til sportslig leder/styret med oversikt over gjennomførte tiltak
 • Representere FUVO i trenerutviklingsfora i krets og forbund
 • Formidle sportsplanens budskap om trenerutvikling, og sørge for at den etterleves
 • Være bidragsyter i utvikling av sportsplanen med hensyn til trenerutvikling
 • Bidra til god dialog med krets/forbund/naboklubber i felles trenerutviklingstiltak
 • Være tilgjengelig for sportslig leder som rådførende organ ved ansettelse av trenere
 • Se et utvalg treninger i hver årsklasse i løpet av året
 • Være tilgjengelig for alle trenerne i trenerutviklingsøyemed
  • Samtale-/sparringpartner ved faglige og praktiske spørsmål
  • Besøke lag etter «bestilling» (etter behov og kapasitet)
  • Kunne delta inn mot trening av og til i trenerutviklingsøyemed
  • Motivere og skape trygghet for trenerne
  • «Være en trener for trenerne»
 • Drive kompetanseutvikling (f.eks. holde C-kurs i samarbeid med krets, egne trenerkvelder etc)
 • Holde/delta på trenersamlinger i klubb (alene eller sammen med sportslig leder)
 • Bistå styret/sportslig leder i trenerutviklingssaker

Spillerutvikler:

 • Rapportere til sportslig leder/styret med oversikt over gjennomførte tiltak
 • Representere FUVO i spillerutviklingsfora i krets og forbund
 • Formidle sportsplanens budskap om spillerutvikling, og sørge for at den etterleves
 • Være bidragsyter i utvikling av sportsplanen med hensyn til spillerutvikling
 • Bidra til god dialog med krets/forbund/naboklubber i felles spillerutviklingstiltak
 • Bistå styret/sportslig leder i spillerutviklingssaker
 • Sette seg årlige mål i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Barnefotball (6-12 år):
 • Se et utvalg kamper og treninger i hver årsklasse i løpet av året
 • Bistå sportslig leder med hensyn til hospitering/differensiering
 • Ungdomsfotball (13-19 år):
 • Være tilgjengelig for ungdomstrenerne i spillerutviklingsøyemed
 • Samtale-/sparringpartner ved faglige og praktiske spørsmål
 • Bistå lagstrenerne med hensyn til spillerutvikling
 • Se et utvalg kamper og treninger i hver årsklasse i løpet av året
 • Arrangere ekstra spillerutviklingstiltak, gjerne på tvers av årsklasser (ekstratrening el.)

Spiller som i det året de fyller 12 år, har ferdigheter, holdninger, treningsiver og modenhet, kan nomineres til sonetrening i regi av NFF Akershus. De samme kravene stilles altså som for om de skal eller har hospitert. Spillerne som nomineres, nomineres i forhold til de enhver tid gjeldende kriterier gitt av NFF Akershus. Yngre spillere kan i spesielle tilfeller nomineres, men kun etter avtale med kretsens spillerutvikler. Alle nominerte skal være blant de absolutt beste på sine lag, og utmerke seg i kamp mot andre lag. Trenerne for de aktuelle lagene skal etter anmodning fra Sportslig utvalg, sende sine prioriterte kandidater til spillerutvikler. Spillerutvikler vil først kvalitetssikre nomineringen og anbefale nominering av spillere til sone overfor Sportslig utvalg. Trenere kan IKKE selv avtale sone- eller eventuelt kretslagsspill med kretsen, dette skal gjøres av Sportslig utvalg. Avtaler utenom Sportslig utvalg vil med dette være ugyldige.

I ungdomsfotballen gjennomfører trener spillersamtale med alle spillere minimum to ganger pr sesong. Denne samtalen skal inneholde

 

Trivsel – utvikling – holdninger – mål

Spillersamtalene foregår med spiller alene (foreldre om ønskelig) og trener/leder/ spillerutvikler

Følgende punkter kan inngå i en spillersamtale:

Trening:

 • Hva synes du om treningene og innholdet på disse?
 • Hva synes du er mest gøy på trening?
 • Hva synes du er minst gøy på trening?
 • Treningsoppmøte. Er du fornøyd med treningsoppmøte?
 • Hva kan du bidra med for at treningene kan bli enda bedre?

Personlig utvikling

 • Hvilken posisjon ønsker du helst å spille?
 • Hvilke ferdigheter mener du at er viktig at du forbedrer for å bli en bedre fotballspiller og hvordan kan du bidra til å oppnå dette?
 • Hvilke ferdigheter mener du er din styrke på fotballbanen?
 • Hva mener du laget må bli bedre på?
 • Hvilke målsetning(er) har du for denne sesongen?
 • Hvilke mål har du for de neste 3 år?

Sosialt

 • Hva opplever du som positivt i laget?
 • Hva opplever du som negativt i laget?
 • Hva kan du bidra med så det er gøy å spille på dette laget?
 • Skader/sykdommer vi må ta hensyn til?
 • Ferie/fritid/skole aktiviteter vi må ta hensyn til?

I ungdomsfotballen kan det ved ønske fra trenere og lagledere opprettes et spillerutvalg bestående av 3 spillere fra lagene i samme aldersklasse. Spillerutvalget skal være et bindeledd, og skal bidra til å sikre god kommunikasjon mellom klubb/trenere og spillere/lag.

Tilsvarende kan det opprettes et foreldreutvalg bestående av 3 foreldre/foresatte fra lagene i samme aldersklasse. Foreldreutvalget skal være et bindeledd mellom foreldre/foresatte og trenere/lagledere/klubb.

Trenere i FUVO skal ha fokus på å gi alle spillere riktige utfordringer. De spillerne som har kommet lengst kan gis et sportslig tilbud utover det ordinære tilbudet i egen treningsgruppe/årsklasse (hospitering).

 • Hospiteringen kan skje ved at spilleren (hospitanten) gis tilbud om trening i treningsgruppe over egen årsklasse for en avtalt periode.
 • Kriterier for hospitering:
  • Ferdigheter
  • Treningsiver
  • Holdninger
  • Modenhet

Retningslinjer for hospitering/mertrening

Spilleren tilhører sitt eget årstrinn, trener og spiller kamper der, men deltar på treninger på ett høyere nivå. Når spilleren hospiterer i kamp, deltar de på lik linje med de øvrige spillerne på laget. Jenter kan også trene med gutter. I tilfelle treningene kolliderer med eget lags kamp, prioriteres eget lag foran hospitering.

Treneren på eget årskull og trener på nivå over, sammen med spillerutvikler, bestemmer hvem og hvor mye, IKKE foreldre.

Tilbud om hospitering/mertrening er frivillig. Spiller og foreldre informeres.

Gjelder denne hospitering/mertrening flere spillere på samme alder/nivå, bør/kan det deles opp i grupper. Ved tilfeller hvor permanent oppflytting er aktuelt så skal spillerutvikler og sportssjef avgjøre dette. Dersom trener og/eller foreldre har noen spørsmål, eller noe er uklart, så kan sportssjef kontaktes.

FUVO skal være en klubb som forbindes med fair play

FUVO tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotball skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. FUVO tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

Det skal i barne- og ungdomsfotballen være en kampvert tilstede på hjemmekamper og andre arrangement gjeldende denne aldersgruppe. Kampverten velges ut blant foreldre/foresatte. Se rollebeskrivelse for kampvert i klubbhåndboken.

FUVO har en Fair play ansvarlig. Se rollebeskrivelse i klubbhåndboken.

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!