Klubbhåndbok.

Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle trenere, lagledere, komitemedlemmer, spillere, foreldre og andre som er tilknyttet fotballgruppen. Den skal være et arbeidsverktøy og kommunisere hvem vi er og hvordan klubben drives.

Besøks-/postadresse: Fuvo-vegen 6, 2166 Oppaker

Stiftet: 6.12. 1924
Klubbnummer: 02360006
Organisasjonsnummer: 980 671 208
E-post: post@fuvo.no
Bank: Aurskog Sparebank
kontonummer: 1271.06.59999

Grupper: Fotball, boksing og idrettsskole.

FUVO eier og drifter eget klubbhus og baner på Funnefoss stadion. Stadion består av 11’er gress, 11’er kunstgress med undervarme, 5’er kunstgress og 7’er gress. Boksegruppa trener fast i Opaker Flerbrukshus, som eies av Nes kommune.

Innledning

Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle trenere, lagledere, komitemedlemmer, spillere, foreldre og andre som er tilknyttet fotballgruppen. Den skal være et arbeidsverktøy og kommunisere hvem vi er og hvordan klubben drives. Styret har ansvar for at håndboken holdes oppdatert, og at alle tillitsvalgte gjøres kjent med håndboken.

Styret oppfordrer alle brukere av håndboken til å sende oss forslag til forbedringer skriftlig, fortrinnsvis på e-mail. Kontaktinformasjon til styret finner du her

Klubbens visjon og mål

FUVO er først og fremst en breddeklubb for barn, unge og voksne i nærmiljøet. Vi ønsker å være det naturlige førstevalget for barn, unge og voksne i vårt område som ønsker å drive idrett innenfor våre tilbud. Vi skal legge til rette for at aktive barn og unge trekkes til FUVO, og at de trives og utvikles i klubben. Vi skal jobbe aktivt for å gi et tilpasset tilbud til hver enkelt aktiv slik at vi beholder utøvere, trenere og ledere i klubben så lenge som mulig.

Alle aktive skal bli sett, hørt og lagt merke til i trening og kamp.

FUVOs visjon er: Patriotisme og lagånd satt i system!

Klubbens Verdisett

Verdisett for Funnefoss Vormsund IL – klubben med det store hjertet

Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et Idrettslag som skal være pålitelige og som vi er stolte av å representere. Våre verdier og sportslige retningslinjer skal være grunnleggende for hvordan FUVO fremstår både på og utenfor banen. FUVO IL baserer vår aktivitet på Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og klubben vår skal drives etter idrettens organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Samhold

I FUVO skal man oppleve et sterkt samhold uavhengig av alder og kjønn. Klubben skal arbeide for at medlemmene utvikler en sterk klubbtilhørighet. Vårt miljø skal bygge på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Mangfold

I FUVO er alle velkommen. Mangfold og ulikheter er en styrke.

Følelser

I FUVO skal vi dele gleder og sorger sammen.

Utvikling

I FUVO skal man ha mulighet til å utvikle seg både på og utenfor banen. Klubben skal tilrettelegge for utvikling både for spillere, trenere og ledere.

FUVO baserer også sin aktivitet på «Fotballens verdigrunnlag»: Fotball for alle

 • Alle som har lyst til å spille fotball i barne- og ungdomstiden skal ha et godt tilbud for dette.
 • Klubben gir spillerne muligheter til ulike «løp», basert på hver enkelt spiller ønske til aktivitetsnivå.

Trygghet + mestring gir trivsel

 • Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barn og unge i FUVO skal føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitet, lagkamerater og ikke minst til voksne rundt laget og klubben.
 • Mestring handler om å få til noe, både personlig og som et lag. I FUVO skal vi legge til rette for at alle best mulig skal få føle på utvikling og mestring. Dette øker sannsynligheten for å nå målet om flest mulig – lengst mulig – best mulig.

Fair Play

I FUVO skal alle vise respekt for hverandre, både på og utenfor banen. Fotballen er best og artigst når alle som deltar viser respekt for hverandre, enten du er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt så trives du best i et miljø som er positivt og basert på respekt.

Klubbens vedtekter

Klubbens organisering

Årsmøtet er FUVOs øverste myndighet. Se eget punkt om Årsmøtet i klubbens vedtekter.

6.1 Lagenes organisering:

Alle FUVO-lag skal ha minimum en trener og en lagleder. I store årskull bør det vurderes om det skal være to trenere, og fra 13 år skal hvert lag ha både trener og hjelpetrener. Keepertrener bør også vurderes, og da gjerne sammen med andre årsklasser som trener samtidig.

6.2 Organisasjonskart:

Laglederrollen kan være tidkrevende, og man bør vurdere om denne skal deles på to eller flere personer, som tar seg av henholdsvis utstyr, praktisk rundt lagenes ABC og en egen person til navnelister, dugnader, kioskvakter, lotteri og lignende.

Klikk på organisasjonskartet for å se det i full størrelse eller laste det ned (pdf-format)

6.2 Rollebeskrivelser styret:

Finner du her

Klubbdrift og rutiner

7.1 Dugnadsklubben FUVO

Norsk idrett er tuftet på frivillig innsats, og dette gjelder også FUVO. Vaffelsteking, vedlikehold, oppussing, dugnad og loddsalg må til for å få hjulene til å gå rundt.

og for å holde kostnadene nede. Dugnadsånden har vært sterk i FUVO gjennom hele klubbens historie, og er en stor grunn til anlegget vi har i dag, og dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på. Dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy.

 1. Dugnad er frivillig og skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. FUVO skal stimulere til dugnad ved å gjøre det til en sosial møteplass for medlemmene.
 2. Idrettslaget kan ikke pålegge ikke-medlemmer (for eksempel foreldre) å stille på dugnader.
 3. Idrettslaget kan beslutte at enkeltmedlem som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingent og/eller avgift. Med avgift menes utgifter knyttet til aktiviteten i idrettslaget (eksempelvis treningsavgift). I dag får blant annet alle som har styreverv, trener eller lagleder fri spilleravgift for seg selv eller et av sine barn.
 4. Idrettslaget kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale «dugnadsavgift» for manglende deltakelse på dugnad.

7.2 Informasjon og kommunikasjon

FUVO IL har alltid vært og skal være en åpen klubb, og vi skal alltid opptre tydelig og ryddig i forhold til våre egne verdier og visjon.Leder er ansvarlig for den offisielle kontakten med presse, men trenere og spillere skal alltid stille opp og opptre ryddig ovenfor media rundt sportslige spørsmål.

Hvis noen ønsker FUVOs offisielle holdning til en sak, skal henvendelsen, i den grad den kommer til andre enn leder, henvises til denne eller den som leder har utpekt.

 

Klubbens øvrige kommunikasjonskanaler:

 • Brev
  • Brevveksling benyttes når det er krav om skriftlig underskrift på dokument, eller ved særlige tilfeller hvor det anses som hensiktsmessig. All annen brevveksling foregår elektronisk.
 • Informasjonsmateriell
  • Flyers og brosjyrer: benyttes i postkasser i vårt nærmiljø, barnehager og skoler for å synliggjøre enkelte av klubbens arrangement og aktiviteter

 

 • E-post
  • Saksbehandling: Ved saksbehandling kan e-post brukes som en effektiv kommunikasjonskanal.
  • Nyhetsbrev: Elektronisk nyhetsbrev benyttes når medlemsinformasjon skal hurtig ut til medlemsmassen. Nyhetsbrevet publiseres også på www.fuvo.no

 

 • Hjemmeside
 • fuvo.no brukes til å samle all informasjon om FUVO og fungerer som en database hvor en kan hente ut viktig informasjon som møtereferat, klubbhåndbok, kampoppsett og liknende.
 • Hjemmesiden kan også brukes som en god rekrutteringsplattform gjennom å informere nye brukere om idrettslagets aktivitetstilbud, visjon, verdier, kontaktinformasjon og likende.
 • Mobil
 • Mobilbruk benyttes først og fremst mellom medlemmene i idrettslaget ved planlegging og organisering av aktivitet.
 • Sms: Benyttet blant utvalgte grupper medlemmer som har behov for raske beskjeder. For eksempel ved påminnelse om møter, aktivitet og liknende.
 • Sosiale medier
 • FUVO har egen konto for Facebook, Twitter og Instagram
 • FUVO skal være aktive på flere sosiale medier, men det stilles krav til oppfølging for at det skal fungere som en god informasjons og kommunikasjonskanal.
 • Benyttes til å markedsføre aktiviteten i idrettslaget og poste viktige nyhetssaker.
 • Medlemmer kan poste opp bilder fra idrettslagets arrangement.
 • Det er ikke anbefalt å bruke sosiale medier som diskusjonsforum da dette krever høy oppmerksomhet og potensielt kan utvikle debatter som har en negativ innvirkning på idrettslagets omdømme.
 • Hvert lag har sin egen Facebookside for informasjon om treninger, kamper og annet til foreldre og spillere.

7.3 Utdanning og kompetanse

Bedre kvalifiserte trenere og ledere gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom, og i FUVO skal alle som ønsker få ta de kursene man ønsker og har behov for.

Alle medlemmer av styret skal ta Fotballederkurs 1 innen det har gått halvannet år etter at man ble valgt, og alle styremedlemmer oppfordres til å ta Fotballederkurs 2 og 3 også.

Skoleringsplan for trenere er omtalt i vår sportsplan her:

http://www.fuvo.no/om-fuvo/kvalitetsklubb/sportsplan/#toggle-id-16

 

7.4 Lagenes ABC

Foran hver fotballsesong kan vi ønske velkommen en rekke nye trenere, lagledere og andre ressurspersoner som i løpet av sesongen skal bidra til at FUVOs barn, unge og voksne skal få oppleve mye glede med idretten. I lagenes ABC finner man en oversikt over noen av utfordringene dere kan møte i løpet av sesongen, som for eksempel omberamme kamp, utsette kamp, kamprapport, send inn resultat, arrangørplikter, dommer ikke møtt, endre kontaktperson, etteranmelde lag, trekke lag, endre lag, med mer

Mer om lagenes ABC her: https://www.fotball.no/kretser/akershus/aktivitet/lagenes-abc

7.6 Rekrutteringsplan

FUVO har i mange år hatt fotballek for 4-5-åringer i perioden august til mai. Det er naturlig å rekruttere de eldste her til 6-årslaget i begynnelsen av hvert år.

6-åringene starter trening i januar hvert år, og i forkant av dette markedsføres fotballtilbudet til både jenter og gutter via FUVO og Skogbygdas hjemmeside og sosiale medier, lokalavisen og lapper til barnehagene i Vormsund, Opaker og Skogbygda.

Det følges opp med ny runde markedsføring på hjemmesider, sosiale medier og lapper til

Skogbygda skole umiddelbart etter skolestart i august.

Lederne i de to samarbeidsklubbene Skogbygda og FUVO skal begge delta på den første

treningen og det første foreldremøtet.

FUVO og Skogbygda IF signerer høsten 2016 en samarbeidsavtale hvor FUVO skal administrere all barne- og ungdomsfotball.

FUVO skal arrangere jentefotballdagen hver sesong, og denne markedsføres via klubbens

hjemmeside og sosiale medier, lokalavisen og via lapper til elever på Skogbygda skole.

For øvrige lag i klubben er rekrutteringsplanen at alle nye spillere er velkommen uansett når det er i løpet av sesongen. For spillere som står i andre klubber gjelder selvsagt regler for overgang og tidligere klubb skal alltid kontaktes før spilleren trener med FUVO.

Økonomiske forhold

Se også økonomiplan

God økonomistyring er et kontinuerlig arbeid som skal sikre at tillitsvalgte og styret har et godt grunnlag for å optimalisere tilbudet til våre spillere og medlemmer. FUVO skal ha løpende og langsiktig kontroll på både inntekter og kostnader for å sikre sunn økonomi over tid, og skal til enhver tid ha en «buffer» for å kunne møte en uforutsett utvikling.

FUVO IL sin økonomistyring er en prosess som består av følgende faser:

 1. Planlegging av aktiviteter og budsjett
 2. Gjennomføring og oppfølgning
 3. Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring

A) Planlegging av aktiviteter og budsjett:

På bakgrunn av erfaring og evalueringen av forrige sesong skal neste år planlegges. Planlagte inntekt- og kostnadsdrivende aktiviteter skal gjenspeiles i budsjettet. Budsjettet godkjennes på styremøte i januar hvert år, og forelegges deretter Årsmøtet for godkjennelse.

Inntektene kan i hovedsak deles i treningsavgifter, cup- og arrangements-inntekter, dugnader, offentlige (KUD-midler og refusjoner) og sponsorinntekter. Alle planlagte inntekter skal være realistiske. Alle kostnader skal budsjetteres og følges tett opp igjennom året, ved månedlig resultat- og likviditetsrapportering, da det ikke er spillerom for store avvik. Aktivitetskostnadene er som regel knyttet opp imot aktiviteter og derigjennom treningsavgifter. Påmeldingsavgifter til serie/cup, dommerutgifter, treningsutstyr og drakter er noen av hovedpostene. God kontroll og vedlikehold av utstyr av klubbens materialforvalter er avgjørende for å holde kostnadene nede.

Administrasjonskostnadene skal ikke variere mye fra år til år og holdes på et minimalt nivå.

Budsjettet bør også periodiseres for å sikre at klubben er likvid og i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

B) Gjennomføring og oppfølgning

Når budsjettet er godkjent av Årsmøtet, kan tillitsvalgte og styret iverksette de godkjente planene og sikre at klubbens drift blir ivaretatt. Regnskap og budsjett skal være verktøy for å hjelpe klubbens ledelse og styret å ha kontroll på at det som er planlagt også gir klubben den inntekt eller kostnad som er forventet.

Regnskap og budsjett (både akkumulert og siste periode) skal sendes til / presenteres for styrets representanter. Regnskapet skal kommenteres mot budsjett av styrets regnskapsansvarlige og eventuelle avvik skal forklares.

C) Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Både underveis og etter driftsåret skal klubbens ledelse og styret evaluere klubbens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer ved behov. Ved negative avvik som er av en signifikant størrelse er klubbens styre pålagt å foreta korrigering av driften for å sikre god økonomisk styring.

D) Regnskapsavleggelse og revisjon

Regnskap og budsjett føres etter klubbens kontoplan, med konti og rutiner vedtatt av styret i FUVO. Regnskapet for foregående år skal foreligge i januar hvert år, og i endelig form 2 uker før Årsmøtet. Regnskapet revideres av årsmøterevisor (valgt på forrige årsmøte), og vedtas endelig på Årsmøtet i februar.

E) Økonomiske fullmakter

Ingen tillitsvalgte eller medlemmer av styret har anledning til å forplikte klubben økonomisk med mindre det gjelder aktiviteter som er vedtatt i budsjettet, eller i et beslutningsdyktig styremøte.

Det samme gjelder dersom styret vedtar begrensinger som følge av negative avvik.

 • Styreleder
 • Kasserer

Trygge rammer

9.1 Trafikksikkerhet

Slik reiser vi i FUVO:

 • Vi beregner alltid god tid
 • Vi holder fartsgrensa
 • Vi bruker sikkerhetsbelte
 • Vi bruker buss med sikkerhetsbelter
 • Vi bruker alltid hjelm når vi sykler
 • Vi bruker refleks og refleksvest til og fra trening
 • Vi tar vare på hverandre i trafikken
 • Vi tar vare på egne og andres barn i trafikken

9.2 Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Et åpent, godt og trygt idrettsmiljø vil i seg selv beskytte mot trakassering og mot falske anklager. Kunnskap om trakassering og seksuelle overgrep skal inngå i utdanning av alle ledere, trenere og aktive.  Ledelsen og støtteapparatet spiller en viktig rolle i utøverens utvikling, enten det er på klubb- eller forbundsnivå. Det er de som har et ansvar for å skape trygghet og legge forholdene til rette for helse og velferd, og for utviklingen av utøverens uavhengighet.

Utøvere må være bevisst på egne grenser og kunne vise omverdenen hvor grensene går, og si fra når noen tråkker over dem. Dette er vanskelig for barn og unge, men også for unge voksne dersom de ikke befinner seg i et trygt miljø. Særlig gjelder dette dersom det er en voksen person man ser opp til, for eksempel treneren, som er i ferd med å tråkke over utøverens grenser. Voksne personer må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe og ha begge kjønn representert i støtteapparatet
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

I FUVO:

 • skal det alltid være begge kjønn i støtteapparatet
 • skal ikke trenerne ha spillersamtaler på spillernes rom, men i møterom eller andre mer ”offentlige” steder.
 • sover vi sammen på sovesal når vi er på cuper – ingen voksne sover alene sammen med noen av medlemmene
 • dusjer ikke trenere alene sammen med enkeltutøvere.
 • er det minimum 2 utøvere på hver trening sammen med treneren.
 • inviterer ikke trenere/tillitsvalgte utøvere hjem til seg uten at flere er til stede.

9.3 Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og Olympisk og Paraolympiske komitè (NIF), vedtok i 2008 at hele norsk idrett skal kreve politi-attest mot seksuelle overgrep mot barn, gjeldende fra 2009. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle tillitsvalgte, frivillige, trenere og lagledere, som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårig eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

I praksis gjøres dette i samråd med styrets sekretær. Sekretær har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han/hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan gjøres dette i praksis?

 1. Søknadsskjema om politiattest fylles ut av klubben og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Søknadsskjemaer ligger på kontoret på klubbhuset.
 2. Søker sender søknad elektronisk til politiet.
 3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
 4. Den søknaden gjelder skal framvise sin politiattest for styrets sekretær
 5. Sekretær ajourholder liste over gyldige politiattester for alle tillitsvalgte, frivillige, trenere og lagledere

Personer som ikke kan framvise sin politiattest uten merknad, kan ikke inneha verv/oppgaver i klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

9.4 Alkohol

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i idretten. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben/idrettslaget er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppe.

Krisehåndtering

Kriseplan for FUVO 

Formål

Planen regulerer:

 • hva som skal gjøres
 • hvem som gjør hva
 • hvem som skal varsles etc. ved ulykker, kriser eller andre lignende situasjoner
 • der medlemmer av idrettslaget er involvert

Arbeidsprinsipper

 • Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser.
 • Handling forutsetter kjennskap til saken.
 • Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.
 • Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg

selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløs.

Ansvarlig for krisehåndtering i klubben:

 • Styrets leder (styrets nestleder dersom leder ikke er tilgjengelig)

Styrets leder har all kontakt med media og skal holde de øvrige i styret orientert.

 

Saker av følgende karakter skal direkte rapporteres til styrets leder

 • Overgrepssaker (overgrep skal anmeldes til politiet og kretsen skal varsles)
 • Ulykke med personskader
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer
 • Økonomisk utroskap
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for
 • Andre saker som kan medføre spesielle media-oppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige

Instruks for krisehåndtering

 

Instruks for varsling

Foreldreengasjement

Vi ønsker et sterkt og engasjert lag av foreldre rundt lagene våre. I det daglige kan det innebære;

 • Følg ungene til trening, hvis alder og trafikale forhold gjør det vanskelig å ta seg dit selv
 • Vi ønsker dere gjerne inn på klubbhuset mens barna trener
 • Om du har lyst og anledning til å engasjere deg i klubben så er vi veldig glade for det

– Jo flere, jo bedre (da blir oppgavene mindre på oss alle)

– FUVO har en egen bok med gjøremål liggende inne på klubbhuset. Her finner du aktuelt forefallende arbeid du kan gjøre mens barnet trener.

 • Bidra på dugnader (relativt få) og rundt lagene (alltid noen oppgaver som må fordeles)
 • La trenerne råde grunnen på treningsfeltet (Det setter både barna og trener stor pris på. Klubben og treneren har det totale ansvaret, for både sportslige og menneskelige ferdigheter under treningen)
 • Og så kan du ta imot en unge som kommer hjem fra trening, gi det full oppmerksomhet og spør så hvordan det var på treningen.
 • Delta på foreldremøter (klubben ønsker å komme i kontakt med alle foreldre)
 • I forbindelse med kamper så ønsker vi at foreldre/familie/venner skal opptre som gode forbilder. Dvs. støtte opp om eget barn, laget barnet spiller på og det andre laget. I iveren er det dessverre lett å oppføre seg dumt og fremstå som et dårlig eksempel.

 

Fotballens foreldrevettregler er en god rettesnor;

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Foreldrevettregler finner du også i sportsplan