Klubbhåndbok.

Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle trenere, lagledere, komitemedlemmer, spillere, foreldre og andre som er tilknyttet fotballgruppen. Den skal være et arbeidsverktøy og kommunisere hvem vi er og hvordan klubben drives.

1. Innledning

Innledning

Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle trenere, lagledere, komitemedlemmer, spillere, foreldre og andre som er tilknyttet fotballgruppen. Den skal være et arbeidsverktøy og kommunisere hvem vi er og hvordan klubben drives. Styret har ansvar for at håndboken holdes oppdatert, og at alle tillitsvalgte gjøres kjent med håndboken.

Styret oppfordrer alle brukere av håndboken til å sende oss forslag til forbedringer skriftlig, fortrinnsvis på e-mail. Kontaktinformasjon til styret finner du her

2. Klubbens visjon

Klubbens visjon

FUVO er først og fremst en breddeklubb for barn, unge og voksne i nærmiljøet. Vi ønsker å være det naturlige førstevalget for barn, unge og voksne i vårt område som ønsker å drive idrett innenfor våre tilbud. Vi skal legge til rette for at spillere trekkes til FUVO og trives og utvikles i klubben. Vi skal jobbe aktivt for å gi et tilpasset tilbud til hver enkelt spiller slik at vi beholder spillere, trenere og ledere i klubben så lenge som mulig.

Alle spillere skal bli sett, hørt og lagt merke til i trening og kamp.

FUVO er en klubb hvor patriotisme og lagånd er satt i system!

3. Klubbens verdisett

Klubbens Verdisett

Verdisett for Funnefoss Vormsund IL – klubben med det store hjertet

Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et Idrettslag som skal være pålitelige og som vi er stolte av å representere. Våre verdier og sportslige retningslinjer skal være grunnleggende for hvordan FUVO fremstår både på og utenfor banen. FUVO IL baserer vår aktivitet på Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og klubben vår skal drives etter idrettens organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Samhold

I FUVO skal man oppleve et sterkt samhold uavhengig av alder og kjønn. Klubben skal arbeide for at medlemmene utvikler en sterk klubbtilhørighet. Vårt miljø skal bygge på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Mangfold

I FUVO er alle velkommen. Mangfold og ulikheter er en styrke.

Følelser

I FUVO skal vi dele gleder og sorger sammen.

Utvikling

I FUVO skal man ha mulighet til å utvikle seg både på og utenfor banen. Klubben skal tilrettelegge for utvikling både for spillere, trenere og ledere.

FUVO baserer også sin aktivitet på «Fotballens verdigrunnlag»: Fotball for alle

 • Alle som har lyst til å spille fotball i barne- og ungdomstiden skal ha et godt tilbud for dette.
 • Klubben gir spillerne muligheter til ulike «løp», basert på hver enkelt spiller ønske til aktivitetsnivå.

Trygghet + mestring gir trivsel

 • Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barn og unge i FUVO skal føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitet, lagkamerater og ikke minst til voksne rundt laget og klubben.
 • Mestring handler om å få til noe, både personlig og som et lag. I FUVO skal vi legge til rette for at alle best mulig skal få føle på utvikling og mestring. Dette øker sannsynligheten for å nå målet om flest mulig – lengst mulig – best mulig.

Fair Play

I FUVO skal alle vise respekt for hverandre, både på og utenfor banen. Fotballen er best og artigst når alle som deltar viser respekt for hverandre, enten du er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt så trives du best i et miljø som er positivt og basert på respekt.

4. Klubbens hovedmålsetting og målgruppe

Klubbens hovedmålsetning og målgrupper

Klubbens mål er at alle skal utvikle seg som mennesker og idrettsutøvere, i et miljø hvor de trives og opplever et godt tilbud, tilpasset den enkeltes motivasjon og nivå.

Konsekvenser og delmål

 • Alle skal trene i FUVO-antrekk
 • Rekruttere og beholde så mange som mulig (både spillere, trenere og ledere)
 • Få ut hver enkelt spillers potensial
 • Skape en sterk klubbfølelse hos alle spillere i alle lag
 • Skape et A-lag med flest mulig lokale spillere
 • Ha positive opplevelser knyttet til miljøet i FUVO
 • Ha en positiv mental innstilling og en god selvfølelse
 • Ha et positivt syn på sine medmennesker både på og utenfor idretten, samt ha respekt for regler og medmennesker

5. Årsmøte

Årsmøtet

Årsmøtet er FUVOs øverste myndighet. Se eget punkt om Årsmøtet i klubbens vedtekter.

6. Organisasjonskart

Organisering

Se eget organisasjonskart (link her)

7. Klubbens vedtekter

Klubbens vedtekter

8. Styret

Styret

 • Styreprogram
 • Årshjul
 • Organisasjons kart med oppgaver
 • Kommunikasjons / informasjon / arkiv

9. Økonomisk styring

Økonomiske forhold

Se også økonomiplan

God økonomistyring er et kontinuerlig arbeid som skal sikre at tillitsvalgte og styret har et godt grunnlag for å optimalisere tilbudet til våre spillere og medlemmer. FUVO skal ha løpende og langsiktig kontroll på både inntekter og kostnader for å sikre sunn økonomi over tid, og skal til enhver tid ha en «buffer» for å kunne møte en uforutsett utvikling.

FUVO IL sin økonomistyring er en prosess som består av følgende faser:

 1. Planlegging av aktiviteter og budsjett
 2. Gjennomføring og oppfølgning
 3. Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring

A) Planlegging av aktiviteter og budsjett:

På bakgrunn av erfaring og evalueringen av forrige sesong skal neste år planlegges. Planlagte inntekt- og kostnadsdrivende aktiviteter skal gjenspeiles i budsjettet. Budsjettet godkjennes på styremøte i januar hvert år, og forelegges deretter Årsmøtet for godkjennelse.

Inntektene kan i hovedsak deles i treningsavgifter, cup- og arrangements-inntekter, dugnader, offentlige (KUD-midler og refusjoner) og sponsorinntekter. Alle planlagte inntekter skal være realistiske.

Alle kostnader skal budsjetteres og følges tett opp igjennom året, ved månedlig resultat- og likviditetsrapportering, da det ikke er spillerom for store avvik.

Aktivitetskostnadene er som regel knyttet opp imot aktiviteter og derigjennom treningsavgifter. Påmeldingsavgifter til serie/cup, dommerutgifter, treningsutstyr og drakter er noen av hovedpostene. God kontroll og vedlikehold av utstyr av klubbens materialforvalter er avgjørende for å holde kostnadene nede.

Administrasjonskostnadene skal ikke variere mye fra år til år og holdes på et minimalt nivå.

Budsjettet bør også periodiseres for å sikre at klubben er likvid og i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

B) Gjennomføring og oppfølgning

Når budsjettet er godkjent av Årsmøtet, kan tillitsvalgte og styret iverksette de godkjente planene og sikre at klubbens drift blir ivaretatt. Regnskap og budsjett skal være verktøy for å hjelpe klubbens ledelse og styret å ha kontroll på at det som er planlagt også gir klubben den inntekt eller kostnad som er forventet.

Regnskap og budsjett (både akkumulert og siste periode) skal sendes til / presenteres for styrets representanter. Regnskapet skal kommenteres mot budsjett av styrets regnskapsansvarlige og eventuelle avvik skal forklares.

C) Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Både underveis og etter driftsåret skal klubbens ledelse og styret evaluere klubbens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer ved behov. Ved negative avvik som er av en signifikant størrelse er klubbens styre pålagt å foreta korrigering av driften for å sikre god økonomisk styring.

D) Regnskapsavleggelse og revisjon

Regnskap og budsjett føres etter klubbens kontoplan, med konti og rutiner vedtatt av styret i FUVO. Regnskapet for foregående år skal foreligge i januar hvert år, og i endelig form 2 uker før Årsmøtet. Regnskapet revideres av årsmøterevisor (valgt på forrige årsmøte), og vedtas endelig på Årsmøtet i februar.

E) Økonomiske fullmakter

Ingen tillitsvalgte eller medlemmer av styret har anledning til å forplikte klubben økonomisk med mindre det gjelder aktiviteter som er vedtatt i budsjettet, eller i et beslutningsdyktig styremøte.

Det samme gjelder dersom styret vedtar begrensinger som følge av negative avvik.

 • Styreleder
 • Kasserer

10. Politiattest

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og Olympisk og Paraolympiske komitè (NIF), vedtok i 2008 at hele norsk idrett skal kreve politi-attest mot seksuelle overgrep mot barn, gjeldende fra 2009. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle tillitsvalgte, frivillige, trenere og lagledere, som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårig eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

I praksis gjøres dette i samråd med styrets sekretær. Sekretær har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han/hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan gjøres dette i praksis ?

 1. Søknadsskjema om politiattest fylles ut av klubben og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Søknadsskjemaer ligger på kontoret på klubbhuset.
 2. Søker sender søknad elektronisk til politiet.
 3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
 4. Den søknaden gjelder skal framvise sin politiattest for styrets sekretær
 5. Sekretær ajourholder liste over gyldige politiattester for alle tillitsvalgte, frivillige, trenere og lagledere

Personer som ikke kan framvise sin politiattst uten merknad, kan ikke inneha verv/oppgaver i klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

11. Krisehåndtering

Krisehåndtering

Kriseplan for FUVO 

Formål

Planen regulerer:

 • hva som skal gjøres
 • hvem som gjør hva
 • hvem som skal varsles etc. ved ulykker, kriser eller andre lignende situasjoner
 • der medlemmer av idrettslaget er involvert

Arbeidsprinsipper

 • Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser.
 • Handling forutsetter kjennskap til saken.
 • Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.
 • Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg

selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløs.

Ansvarlig for krisehåndtering i klubben:

 • Styrets leder (styrets nestleder dersom leder ikke er tilgjengelig)

Styrets leder har all kontakt med media og skal holde de øvrige i styret orientert.

 

Saker av følgende karakter skal direkte rapporteres til styrets leder

 • Overgrepssaker (overgrep skal anmeldes til politiet og kretsen skal varsles)
 • Ulykke med personskader
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer
 • Økonomisk utroskap
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for
 • Andre saker som kan medføre spesielle media-oppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige

Instruks for krisehåndtering

 

Instruks for varsling

12. Foreldreengasjement

Foreldreengasjement

Vi ønsker et sterkt og engasjert lag av foreldre rundt lagene våre. I det daglige kan det innebære;

 • Følg ungene til trening, hvis alder og trafikale forhold gjør det vanskelig å ta seg dit selv
 • Vi ønsker dere gjerne inn på klubbhuset mens barna trener
 • Om du har lyst og anledning til å engasjere deg i klubben så er vi veldig glade for det

– Jo flere, jo bedre (da blir oppgavene mindre på oss alle)

– FUVO har en egen bok med gjøremål liggende inne på klubbhuset. Her finner du aktuelt forefallende arbeid du kan gjøre mens barnet trener.

 • Bidra på dugnader (relativt få) og rundt lagene (alltid noen oppgaver som må fordeles)
 • La trenerne råde grunnen på treningsfeltet (Det setter både barna og trener stor pris på. Klubben og treneren har det totale ansvaret, for både sportslige og menneskelige ferdigheter under treningen)
 • Og så kan du ta imot en unge som kommer hjem fra trening, gi det full oppmerksomhet og spør så hvordan det var på treningen.
 • Delta på foreldremøter (klubben ønsker å komme i kontakt med alle foreldre)
 • I forbindelse med kamper så ønsker vi at foreldre/familie/venner skal opptre som gode forbilder. Dvs. støtte opp om eget barn, laget barnet spiller på og det andre laget. I iveren er det dessverre lett å oppføre seg dumt og fremstå som et dårlig eksempel.

 

Fotballens foreldrevettregler er en god rettesnor;

13. Historikk

Historikk

 • Funnefoss IL
 • Vormsund IL

14. Sportsplan

Sportsplan

Omfatter

 • Yngres avd
 • Senior avd
 • Skolerings plan Trenere / Leder

Se hele sportsplan her

15. Klubbens Driftshåndbok

Klubbens driftshåndbok

 • Kommer

16. Arrangementer – Håndbøker

Arrangementshåndbøker

 • Kommer